Autorikaitse

Sport.tv3.ee internetiportaali kasutamise & autorikaitse tingimused

„Sport3“ on AS All Media Eesti  poolt registreeritud kaubamärk, millega on muu hulgas ja mitte ainult kaitstud internetiportaalis sport3.tv3.ee (edaspidi nimetatud 3spordiuudised internetiportaal) kuvatavad logod, kujundused, artiklid, dekoratiivlahendused jm antud internetiportaalile omistatavad iseäralikud tunnused, kui konkreetsel juhul ei ole viidatud teisiti.

3spordiuudised internetiportaalis viibides nõustute selles olevat infot ning andmeid kasutama ainult seaduslikel eesmärkidel ja selliselt, et Teie tegevus ei kahjusta teiste isikute õigusi.

3spordiuudised internetiportaali lugemine on kõigile tasuta

3spordiuudised toimetus (edaspidi nimetatud toimetus) kasutab uudiste jms kuvamiseks laialdaselt erinevaid allikaid ning internetiportaale viidates nendele. Kuivõrd vastavate lehekülgede ja nendes sisalduva informatsiooni üle 3spordiuudised toimetus ei oma kontrolli, ei saa me anda garantiid nende sisu ja informatsiooni tõelevastavuse eest, seetõttu ei vastuta AS All Media Eesti õimalike tagajärgede eest, millised võivad tekkida vastava informatsiooni kasutamisel kolmandate isikute poolt. Siiski teeb 3spordiuudised toimetus kõik endast oleneva, et portaalis sisalduv informatsioon oleks tõene.

Autoriõigused
3spordiuudised internetiportaalis sisalduvate materjalide (artiklid, pildi- ning videomaterjal, kujundused jms) omanikuks on AS All Media Eesti või teatud juhtudel muu vastava materjali esitaja. Keelatud on kopeerimine, reprodutseerimine, avaldamine ega muul viisil materjalide kasutamine, välja arvatud isiklikel mitteärilistel otstarvetel.

3spordiuudised Internetiportaalis avaldatud uudiseid ja artikleid võib veebiväljaannetes refereerida esimese lause ulatuses.

• Seejärel peab järgnema aktiivlink 3rpodiuudised artiklile sport.tv3.ee veebilehel.

• Refereeritud artiklil peab säilima originaalpealkiri. Paberväljaannetes, raadios ja televisioonis võib refereerida tekstitäismahus, kuid peab olema lisatud viide allikale, milleks on 3spordiuudised

Antud reeglite rikkumisel on All Media Eestill õigus nõuda kahjutasu €350+km iga kooskõlastama artikli või uudise kasutamise eest. Kui on soov refereerida 3spordiuudised lehel avaldatud lugusid ettenähtust suuremas mahus või muuta pealkirja, siis tuleks eelnevalt sõlmida  AS All Media Eestiga-ga vastav kokkulepe.

Lisaküsimused või vastavad sooviavaldused palume saata aadressile [email protected]

Kommenteerimine ning foorumi reeglid
Kasutajatel võimalik avaldada endapoolseid kommentaare piltidele, uudistele jms. AS All Media Eesti ei toimeta kommentaare. Artiklile lisatud kommentaari eest vastutab kommentaari autor, kes on ühtlasi ka selle kommentaari avaldaja. Sama kehtib 3spordiuudised internetiportaali kasutajafoorumis! Täpsemalt kauplemisfoorumi reeglitest loe siit.

AS All Media Eesti ei vastuta artiklitele ning foorumis lisatud kommentaaride sisu ja õigsuse eest, kuid võtab õiguse kustutada taolisi kommentaare ja postitusi foorumis, millised ei vasta Eesti Vabariigi seadustele, rikuvad kolmandate isikute õigusi või ei ühti üldtunnustatud moraalinormidega nii sisult kui keelekasutuselt.
Selleks on eelkõige kommentaarid ning foorumipostitused, millised:

  • on kirjutatud teise isiku nimel või tõenäoliselt seda on,
  • on solvavad kellegi isiku suhtes,
  • sisaldavad ebatsensuurseid väljendeid või on muul viisil sündsusetud,
  • õhutavad vaenule, vägivallale või muule ebaseaduslikule tegevusele,
  • sisaldavad reklaamlinke, -tekste või teisi kommertspakkumisi.

Kasutajate omand ning isikuandmete salastatus

Kasutajate poolt esitatud pildimaterjali avaldajaks on selle esitaja ja kõnealuse materjali kasutamise luba tuleb küsida avaldajalt, materjali avaldamine ilma eelneva autori nõusolekuta mujal massimeedias on keelatud. Muude materjalide saatmisel või avaldamisel AS All Media Eestile annate enda nõusoleku vastava materjali kasutamiseks, sh reprodutseerimiseks, levitamiseks ja esitamiseks AS All Media Eesti poolt. AS All Media Eesti lisab esitatud materjali kasutamisel autori nime.
Kõik ülejäänud materjalid ja pildid on AS All Media Eesti omandiõigustega kaitstud või kuuluvad vastavalt kokkuleppele AS All Media Eesti koostööpartneritele ja nende kopeerimine ning kommertseesmärkidel avaldamine või massimeedias kasutamine ilma AS All Media Eesti nõusolekuta on keelatud.

Kõikvõimalikud teosed, millised saadetakse 3spordiuudisedtoimetusele avaldamiseks Sport3 internetiportaalis ei kuulu tasustamisele, v.a kui pooled ei lepi eelnevalt kokku teisiti.

AS All Media Eesti garanteerib 3spordiuudised  internetiportaali kasutajate isikuandmete salastatuse, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel ning erikokkulepete korral (võimalike kampaaniate, mänguvõitude jne võitjate avaldamisel).

AS All Media Eesti jätab endale õiguse vastavalt vajadusele ning ette teatamata käesolevaid kasutamistingimusi muuta.